به طور کلی هفتاد هشتاد درصد بچه های علوم اجتماعی دانشگاه تهران یا میخواستن هنر بخونن یا حقوق!تو دانشکده هم میری انگار میری دانشکده هنر.
من که کلا تکلیفم مشخص نبود،دانش آموزی بودم که میخواسته بره هنرستان ولی انسانی خونده که بره رشته حقوق ولی سر از علوم اجتماعی درآورده:|


Source by sulmaz ezati