با این نقشه کوچیک میتونین هر ماشینی ک سوار شدی، از هشدارهای پشت آمپر اون ماشین، مطلع باشیمطالب جذاب