امیر قلعه نويی قرارداد خود را به مدت يک فصل دیگر با سپاهان تمديد كرد.
#روزنامه_خبرورزشی #خبرورزشی #امیر_قلعه_نویی #سپاهانمطالب جذاب