تقریبا خرید خانه در تهران منتفی شده
یک سرمایه خیلی زیاد نیاز داره که نمیتوان به آن رسید حال باید آلترناتیوها را پیدا کرد
😐


Source by shahin