اعمال قبل از حرکت یا صکادرات:
وقتی داخل اتومبیل و‌پشت فرمان قرار گرفتیم بایستی قبل از حرکت دادن اتومبیل کارهای زیر را انجام دهیم:
اعمال قبل از حرکت یا صکادرات:
ص:(تنظیم صندلی)،ک:(کمربند ایمنی را ببندیم)،آ:( آیینه ها را تنظیم‌ کنیم)،
د:(دنده را خلاص کنیم)،ر:( روشن و راهنما
آ دوم:( آماده کردن دنده اتومبیل)
ت:(ترمز دستی را آزاد میکنیم)

#آموزشرانندگی #رانندگی_در_شب #رانندگی_خانمها #رانندگی_صحیح #رانندگی_حرفه_ای #رانندگی_درشهر #drivingمطالب جذاب