نبردهای زندگی همیشه
به نفع قوی ترین ها نیست،

بلکه دیر یا زود برد با آن کسی است
که بردن را باور دارد…
#انگیزشی #ایران #ورزش #پرورش_اندام #بدنسازی
#bodybuilding #horizontal #gymlife #fit #fitnessmotivation #mensphysiqueمطالب جذاب